Historia biblioteki w Lwówku Śląskim

Powstawanie bibliotek publicznych na terenie Dolnego Śląska odbywało się w warunkach trudnych, przeważnie z inicjatywy pojedynczych osób lub pewnego zespołu ludzi.
Ogłoszenie dekretu o bibliotekach publicznych w kwietniu 1947 roku miało zasadniczy wpływ na właściwy rozwój placówek bibliotecznych.
Powiatowa Biblioteka we Lwówku Śląskim została zorganizowana przy Inspektoracie Oświaty w 1946 roku. Jej pierwszym organizatorem a jednocześnie kierownikiem była Pani Zofia Rogalska. Zbiory wówczas liczyły jedynie 100 woluminów. W 1947 roku księgozbiór liczył już 700 woluminów i były to książki
z przydziałów Ministerstwa Oświaty jak również dary miejscowej ludności.
Lwówecka placówka biblioteczna spełniała dwa ważne zadania:
-zaspakajała potrzeby czytelnicze miasta,
-organizowała na terenie gmin biblioteki gminne.
W latach 1949-1954 powstało 12 bibliotek gminnych, 6 placówek miejskich oraz 17 punktów bibliotecznych.
W 1950 roku we Lwówku Śląskim została utworzona Miejska Biblioteka z księgozbiorem liczącym 955 woluminów, wydzielonym ze zbiorów Powiatowej Biblioteki liczącej wówczas ponad 11.500 pozycji i obsługiwała czytelników w mieście.
Do końca roku 1952 księgozbiór placówki wzrósł o 3.135 woluminów a ilość czytelników wynosiła ponad 300 osób.
W 1954 roku w związku z podziałem administracyjnym wsi
na gromady, biblioteki gminne przyjęły nazwę Gromadzkie Biblioteki Publiczne.
Nastąpiło także łączenie bibliotek powiatowych z miejskimi, w 1955 roku Powiatową Bibliotekę połączono z Miejska Biblioteką nadając jej nazwę: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której księgozbiór ukształtował się w liczbie 23.222 woluminy.
Biblioteka wówczas zaczęła pełnić rolę ośrodka instrukcyjno-metodycznego dla placówek w terenie, przy czym również zajmowała się obsługą czytelników miasta powiatowego.
Przy zachowaniu takiej struktury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim działała do roku 1975 czyli
do reorganizacji administracji państwowej.
Lata 1955-1975 to okres ciągłego rozwoju czytelnictwa i działalności kulturalno-oświatowej.
Ustabilizowanie kadry pracowniczej i kierowniczej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, utworzenie Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego / w 1962 roku/, poprawa warunków lokalowych biblioteki centralnej spowodowały, że w latach sześćdziesiątych
i w siedemdziesiątych Biblioteka zajmowała szczególne miejsce
w systemie placówek kulturalnych.
W roku 1975 liczba księgozbioru wynosiła już 48.872 woluminy,
ze zbiorów Biblioteki korzystało 3955 czytelników a wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosił 439.
Początki lat siedemdziesiątych to także okres poważnych zmian organizacyjnych związanych z reformą podziału administracyjnego kraju, w związku z tym Biblioteka lwówecka od 1976 roku zaczęła pełnić funkcję Oddziału Terenowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze i sprawować opiekę merytoryczną nad placówkami gmin: w Gryfowie Śląskim, Lubomierzu, Mirsku, Świeradowie Zdroju i we Wleniu.
Miejska Biblioteka we Lwówku Śląskim dokonywała scentralizowanego zakupu nowości, prowadziła instruktaż dla bibliotek gminnych, organizowała działalność kulturalno-oświatową
i bezpośrednio kierowała siedmioma filiami bibliotecznymi
na terenie gminy Lwówek Śląski.
Ogromnym znaczeniem dla rozwoju działalności Biblioteki było przekazanie w 1977 roku dodatkowych pomieszczeń Ratusza
do zadań bibliotecznych oraz przekazanie lokalu dla Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego przy ul. Obrońców Pokoju 1. Zmiany lokalowe w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój działalności kulturalnej bibliotek i pozwoliły na prowadzenie szeregu działań sprzyjających szerszej aktywizacji środowiska lokalnego, organizacji wielu ciekawych form pracy z czytelnikiem np. konkursów, wieczorów poetyckich, spotkań z wybitnymi pisarzami, aktorami
i redaktorami.
Dobra sytuacja finansowa, modernizacja pomieszczeń bibliotecznych , ożywienie działalności kulturalno-oświatowej i przygotowana kadra biblioteczna – to główne efekty dobrych rezultatów pracy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Przełom dokonany u progu lat dziewięćdziesiątych stanowił niezwykle trudny sprawdzian dla bibliotekarzy i samorządów.
Biblioteki publiczne zostały związane organizacyjnie i finansowo
z samorządami lokalnymi. Środki finansowe pozwoliły na utrzymanie dotychczasowych sieci bibliotecznej. W roku 1996 na terenie gminy Lwówek Śląski istniało 9 placówek bibliotecznych tj. Biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco – Młodzieżowym, 8 fili wiejskich oraz 4 punkty biblioteczne.
Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim prowadziła
w szerokim zakresie działalność kulturalno-oświatową, którą cechowała bogata tematyka i różnorodność form, mających na celu popularyzację książki a także przybliżenie czytelnikom rocznic historycznych, literackich i regionalnych.
Biblioteka współpracowała również z różnymi instytucjami, szczególnie pozytywnie układała się współpraca ze szkołami podstawowymi, wszystkie formy pracy dostosowane były
do upodobań i potrzeb użytkowników Biblioteki.
Pomimo, że pół wieku historii Biblioteki to dużo a zarazem niewiele, jednak, jeśli spojrzeć z perspektywy czasu na owe legendarne początkowe 100 książek, stanowiących zaczątek Biblioteki
we Lwówku Śl., zauważymy ogrom prac, zmian i wydarzeń, które
w pełni określają potrzebę jej istnienia i rozwoju.

Skip to content